• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Strona główna O firmie

O firmie / OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Drukuj

Stal Expert Polska to firma o profilu produkcyjno-handlowo-usługowym. Jesteśmy dystrybutorem stali nierdzewnych i żaroodpornych, krat i stopni pomostowych, blach perforowanych, stopni i szczebli perforowanych, blach dekoracyjnych, blach podestowych, blach trapezowych, tkanin drucianych, lin, śrub, prętów ciągnionych, płaskowników ciągnionych, metali kolorowych, siatek, sit i gabionów.

Świadczymy usługi cięcia, gięcia, cynkowania, malowania proszkowego oraz piaskowania, wykonujemy meble stalowe, balustrady oraz konstrukcje stalowe.

Nasze produkty dostarczamy firmami spedycyjnymi na terenie całej Polski. Szeroka baza partnerów z całej Europy pozwala na krótkie terminy realizacji zamówień.

Ogromny potencjał wysoko wykwalifikowanej kadry zapewnia profesjonalną obsługę naszych klientów.

Zapraszamy do współpracy.


WAŻNE:

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

  1. 1. INFORMACJE OGÓLNE:

Ogólne warunki realizacji zamówień – OWRZ określają zasady przyjmowania i realizacji zamówień na produkty i usługi firmy STAL EXPERT POLSKA Sebastian Wójcik oraz ogólne prawa i obowiązki stron.

  1. 2. DEFINICJE:

OWRZ – Ogólne Warunki Realizacji Zamówień

STAL EXPERT POLSKA – sprzedający

Nabywca – kupujący będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Oferta – pisemna odpowiedź na zapytanie ofertowe określająca warunki techniczne i handlowe realizacji zamówienia oraz sposób dostawy, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapytanie ofertowe - szczegółowe zapotrzebowanie Nabywcy na wyroby oferowane przez STAL EXPERT POLSKA.

Zamówienie – sprecyzowane pisemne zapotrzebowanie na wyroby oferowane przez STAL EXPERT POLSKA, zawierające wszystkie elementy obowiązujące zgodnie z prawem i warunkami określonymi w ofercie, przez co rozumie się także zapotrzebowanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej.

Potwierdzenie zamówienia – pisemna forma potwierdzenia zamówienia skutecznie doręczonego do STAL EXPERT POLSKA, przez co rozumie się także potwierdzenie przesłane faksem lub pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wyroby – produkty oferowane przez STAL EXPERT POLSKA określone w materiałach promocyjnych i stronach internetowych.

  1. 3. OFERTA.

3.1Na każde doręczone zapytanie ofertowe STAL EXPERT POLSKA składa ofertę z warunkami realizacji oferty w terminie do 5 dni roboczych.


3.2 STAL EXPERT POLSKA ma prawo odstąpić od złożenia oferty jeśli zapytanie ofertowe dotyczy produktów innych niż objęte przedmiotem działalności lub gdy nie określono podmiotu składającego zapytanie.

3.3 Zapytania powinny mieć formę pisemną przekazaną STAL EXPERT POLSKA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.

3.4 Każda oferta zawiera:

-nazwę oferenta

-nazwę podmiotu składającego zapytanie

-datę i miejsce sporządzenia oferty

-przedmiot oferty – z niezbędnym opisem technicznych identyfikującym wyrób z podaniem dodatkowych wyjaśnień jeśli wymaga tego zapytanie ofertowe z informacją, że w przypadku braku dodatkowych istotnych parametrów wyroby zostaną wykonane zgodnie z najlepiej pojętą przez STAL EXPERT POLSKA zasadą stosowania rozwiązań wynikających z technologii i procedur przyjętych w STAL EXPERT POLSKA lub powszechnie stosowanych w realizacji podobnych zamówień.

Jednostki miary wyrobu – metry kwadratowe, metry bieżące, kg, komplety, sztuki itp.

Termin realizacji – uwarunkowany terminem uzgodnienia wszelkich warunków technicznych i handlowych oraz obłożeniem produkcji na dzień złożenia zamówienia, w przypadku przedpłaty od daty wpływu pieniędzy na konto STAL EXPERT POLSKA.

Walutę transakcji-dla Nabywców krajowych, jeśli nie uzgodniono inaczej przyjmuje się w PLN. Dla transakcji zagranicznych uzgadniana jest waluta transakcji przez obie strony.

Cenę jednostkową podaną w wartości netto.

Warunki dostawy wraz z ceną opakowania.

Termin ważności oferty – 7 dni kalendarzowych jeśli nie uzgodniono inaczej.

Uwagi-dodatkowe informacje istotne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Pouczenie o akceptacji warunków OWRZ, jako integralnej części oferty i akceptacji w przypadku złożenia zamówienia oraz klauzulę, że oferta może być przyjęta bez zastrzeżeń.

Imię i nazwisko przedstawiciela STAL EXPERT POLSKA.

W przypadku niewystarczającej informacji dla złożenia prawidłowej oferty handlowej przedstawiciel STAL EXPERT POLSKA może wymagać uzupełnienia niezbędnych informacji dla przygotowania i złożenia oferty. Nabywca ponosi wszelkie ryzyko otrzymania wyrobu rozumianego, jako zgodnego z zamówieniem jeśli cechy specyficzne zostały niewystarczająco określone w zapytaniu ofertowym.

  1. 4. ZAMÓWIENIE / REALIZACJA ZAMÓWIENIA / ODBIORY/ WYSYŁKI.

4.1 Zamówienie stanowi dokument zawierający:

dokładną nazwę nabywcy,

adres,

NIP, REGON,

dane płatnika jak wyżej jeśli jest inny niż dane Nabywcy,

odbiorcę,

nr referencyjny dokumentu zamawiającego, w celu identyfikacji przedmiotu zamówienia

prawidłowo zdefiniowany przedmiot zamówienia wraz z niezbędnym opisem uzgodnionych warunków technicznych w trakcie ofertowania,

jednostki miary,

cenę jednostki miary określoną w ofercie,

termin realizacji zgodny z ofertą,

warunki płatności,

miejsce dostawy lub miejsce odbioru,

dane osoby kontaktowej realizującej zamówienie.

4.2 Nabywca składający zamówienie pierwszy raz może zostać poproszony o dostarczenie dokumentów rejestrowych (NIP REGON KRS, upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu firmy, którą reprezentuje, jeśli nie wynika to z treści dokumentów rejestrowych).

4.3. Złożenie zamówienia w STAL EXPERT POLSKA jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w OWRZ z zastrzeżeniem odmiennych lub dodatkowych warunków wynikających z oferty na podstawie której zamówienie zostało złożone.

4.4. Odwołanie zamówienia lub jego zmiana jest dopuszczalne i skuteczne tylko wtedy , gdy zostanie dokonane w formie pisemnej, za zgodą STAL EXPERT POLSKA i nie później niż 2 dni robocze po otrzymaniu potwierdzenia. Każdorazowa zmiana treści zamówienia skutkować może zmianą cen oraz wydłużeniem terminu realizacji.

4.5. STAL EXPERT POLSKA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ceny oferowanej w razie wprowadzenia zmiany przez Nabywcę we wcześniej uzgodnionej specyfikacji na jakiej cena była oparta, lub w przypadku zmiany cen surowca niezbędnego do produkcji towaru.

4.6. STAL EXPERT POLSKA zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zamówienia przez podmioty trzecie.

4.7. Jeżeli towar ma być wydany bezpośrednio Nabywcy, korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu wyrobów.

4.8. W przypadku przesyłki towaru za pomocą firmy transportowej, do miejsca wskazanego przez Nabywcę, korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Nabywcę z chwilą powierzenia przesyłki przewoźnikowi. Koszty wydania i odebrania rzeczy, ubezpieczenia za czas przewozu oraz koszty przesłania rzeczy pokrywa Nabywca, chyba że strony ustalą inaczej.

4.9. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu (określić ewentualne uszkodzenia opakowania / towaru przy kurierze i zgłosić kurierowi uchybienia, po czym spisać protokół szkody ) oraz do niezwłocznego powiadomienia  STAL EXPERT POLSKA o wykrytych w trakcie tego badania niezgodnościach.

4.10. Odchylenia wymiarowe, jakość powierzchni, wygięcia, zatarcia winny być zgłaszane przez Nabywcę na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu nie później niż 14 dni od daty wydania towaru i tylko jeżeli towar nie został poddany przetworzeniu.

5.POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Potwierdzenie zamówienia – jest przesyłane drogą elektroniczną w przypadku zamówień z terminem realizacji dłuższym niż 5 dni roboczych lub na życzenie jeśli Nabywca zaznaczył w przesłanym zamówieniu.

W przypadku braku innych ustaleń zastosowanie mają warunki określone w OWRZ.

6.JAKOŚĆ WYROBÓW:

W interesie Nabywcy jest określenie wszystkich parametrów technicznych wyrobu.

W przypadku braku określenia cech specyficznych STAL EXPERT POLSKA dostarczy wyrób wykonany w standardowy sposób wynikający z przyjętych rozwiązań technologicznych określonych w posiadanych dokumentach normalizujących jak wewnętrzne normy produkcyjne i powszechnie rozumianą praktykę rynkową.

7.TERMINY:

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się w terminie określonym w ofercie pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych informacji dla prawidłowego jego wykonania i spełnienia warunków handlowych określonych w ofercie i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków termin realizacji może ulec przesunięciu, a w szczególnych przypadkach może wymagać ustalenia nowych warunków realizacji.

Opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane siłami wyższymi, na które STAL EXPERT POLSKA nie ma wpływu, nie mogą stanowić podstawy do ubiegania się o zwrot kosztów wynikających z tego opóźnienia, jeśli wyroby zostały dostarczone niezwłocznie po ustaniu przyczyn tego opóźnienia.

Nabywca ma obowiązek odbioru towaru w przeciągu 10 dni od otrzymania informacji o gotowości towaru do odbioru. Opóźnienie lub zaniechanie odbioru towaru przez Nabywcę nie wyłącza zobowiązania do terminowej zapłaty umówionej ceny.

8.PŁATNOŚCI.

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny w wysokości i w terminie wynikającym z zawartej umowy. Płatność będzie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez STAL EXPERT POLSKA.

W przypadku uchylenia się przez Nabywcę od przyjętych zobowiązań a w szczególności w przypadku opóźnienia lub zaniechania odbioru przedmiotu umowy, STAL EXPERT POLSKA ma prawo dochodzić zapłaty umówionego wynagrodzenia oraz zwrotu wszelkich kosztów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Nabywcę, jak również prowadzić postepowanie sądowe w celu wyegzekwowania należności lub dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez zgody Nabywcy.

Wniesienie uwag co do wykonania towaru lub wniesienie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty umówionej ceny przez Nabywcę na rzecz STAL EXPERT POLSKA.

9. SPRZEDAŻ EKSPORTOWA

Nabywcy z państw członkowskich UE mają prawo do nabycia wyrobów STAL EXPERT POLSKA bez podatku VAT pod warunkiem, że wyroby opuszczą terytorium Polski.

Nabywca z kraju członkowskiego jest zobowiązany do potwierdzenia podpisem i pieczęcią dokumentów:

a) kopii faktury,

b) kopii specyfikacji,

c) dokumentu transportowego, (jeśli wyroby były odbierane transportem organizowanym przez Nabywcę)

d) potwierdzone dokumenty wymienione w pkt. C powinny być dostarczone do STAL EXPERT POLSKA nie później niż do 20 dnia miesiąca po miesiącu sprzedaży

e) w razie niedopełnienia warunków określonych w pkt. c) i d) STAL EXPERT POLSKA ma prawo obciążyć Nabywcę wartością należnego podatku VAT.

10. GWARANCJA

STAL EXPERT POLSKA Sebastian Wójcik udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji na swoje wyroby, licząc od dnia, w którym sprzedane wyroby zostały wydane.

a)STAL EXPERT POLSKA Sebastian Wójcik ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wtedy gdy wady powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanych wyrobach.

b)Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji wyrobów,

- uszkodzenia powłoki cynkowej spowodowane nadmiernym obciążeniem korozyjnym, zgodne z normą EN ISO 14713.

11. POZOSTAŁE INFORMACJE:

11.1. Ogólne Warunki Realizacji Zamówień są podstawowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki Nabywcy i STAL EXPERT POLSKA.

11.2. Postanowienia oferty lub odrębnych umów odmienne od zawartych w niniejszych OWRZ mają znaczenie nadrzędne w stosunku OWRZ.

11.3. W celu precyzyjnego uzgodnienia niektórych warunków i informacji o wyrobach do oferty lub odrębnej umowy mogą być dołączone inne materiały zawierające niezbędne informacje szczegółowe o wyrobach.

11.4. Materiały informacyjne w formie stron internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów, a w wyrobach mogą być zastosowane rozwiązania odbiegające od zawartych w tych materiałach z zastrzeżeniem, że zostaną zachowane podstawowe parametry związane z bezpieczeństwem użytkowania wyrobów STAL EXPERT POLSKA.

Niniejsze OWRZ obowiązują od dnia 01.01.2018roku.

 

Kursy walut

Znajdź nas na Facebooku


Przelicznik